SAAK:s personuppgiftspolicy

1. Allmänt
Denna personuppgiftspolicy reglerar insamling, användning, överföring, lagring, och
hantering i övrigt av personuppgifter. Syftet med personuppgiftspolicyn är att
behandlingen av personuppgifter ska var förenlig med kraven i EU:s allmänna
dataskyddsförordning 2016/679 (nedan kallad ”förordningen”).

2. Personuppgiftsansvarig
Sveriges Arbetares Arbetslöshetskassa (nedan kallad ”SAAK”) är
personuppgiftsansvarig. SAAK kontaktas i frågor rörande personuppgifter på
Telefon: +46 8 545 912 50
Epost: kontakt@saak.se
Adress: SAAK, Box 6507, 113 83 Stockholm

3. Personuppgifter
3.1 Vad är en personuppgift?
En personuppgift är information som går att knyta till en fysisk person, exempelvis namn,
adress, e-post och telefonnummer. En fysisk person vars personuppgifter behandlas av
SAAK benämns nedan som ”medlem”.

3.2 Ändamålet med SAAK:s behandling av personuppgifter
SAAK är en förening som har ett myndighetsutövande uppdrag enligt lag. SAAK behöver
behandla medlems personuppgifter för att SAAK ska kunna utreda och betala ut
arbetslöshetsersättning till medlem i enlighet med lagen om arbetslöshetsförsäkring och
lagen om arbetslöshetskassor. Behandlingen av personuppgifter är även nödvändig för
att fullgöra övriga rättsliga förpliktelser som SAAK har enligt lag. Behandlingen av
personuppgifter görs med stöd av förordningens artikel 6.1 e som ett led i a-kassans
myndighetsutövning.

3.3 Överföring av personuppgifter till andra
Överföring enligt lag
SAAK lämnar i sin myndighetsutövande verksamhet och för att fullgöra sina rättsliga
förpliktelser ut personuppgifter till följande mottagare:
– Till annan a-kassa om medlem säger upp medlemskapet i SAAK för att bli
medlem i annan a-kassa. Då överförs uppgifter om medlemskapet och, om
medlemmen ansöker om ersättning, uppgifter om hur villkoren för ersättning
har sett ut. Se 48 e § ALF och 25 § FALF.
– Till Försäkringskassan lämnas uppgift om medlem är berättigad till ersättning,
har möjligheter att arbeta, eventuella hinder för ersättning och om
arbetslöshetsersättning utbetalats. Se 48 d § ALF och 24 § FALF.
– Enligt 48 d § ALF och 24 a § FALF har SAAK en skyldighet att lämna ut
uppgifter till Pensionsmyndigheten.
– Till Arbetsförmedlingen lämnas uppgift om antal utbetalda ersättningsdagar,
rätten till och omfattningen av fortsatt arbetslöshetsersättning. Se 48 b § ALF
och 21 § FALF
– Till kommunernas socialnämnder lämnas uppgift om medlem är berättigad till
ersättning och i vilket utsträckning och om det betalats ut
arbetslöshetsersättning. Se närmare 11 kap. 11 § Socialtjänstlagen (2001:453) och 4 § Förordning (2008:975) om uppgiftsskyldighet i vissa fall
enligt socialtjänstlagen.
– Till Kronofogdemyndigheten lämnas uppgifter om dagar med
arbetslöshetsersättning och utbetalning av sådan. Se 4 kap. 15 §
utsökningsbalken (1981:774) och 25 b § FALF. När arbetslöshetsersättning
har betalats ut felaktigt och ersättningen inte betalas tillbaka kan SAAK
komma att vända sig till Kronofogden för indrivning, eller till tingsrätten om
fordran bestridits.
– Till Statistiska Centralbyrån lämnas uppgifter om medlemskap och ersättning
för framställning av statistik. Se 94 b § lag (1997:239) om
arbetslöshetskassor, LAK och 7 § förordning (1997:836) om
arbetslöshetskassor, LAKFo.
– Till Migrationsverket, Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten, Centrala
studiestödsnämnden, Arbetsförmedlingen, kommunerna eller andra
arbetslöshetskassor lämnas upplysning om SAAK finner anledning att anta
att en ekonomisk förmån har beslutats eller betalats ut felaktigt i den andra
organisationens verksamhet. Se lag (2008:206) om underrättelseskyldighet
vid felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen.
– Till Skatteverket, Pensionsmyndigheten och allmän förvaltningsdomstol
lämnas på begäran uppgift om förhållande som är av betydelse för
tillämpningen av lagen om inkomstgrundad ålderspension. Se 15 kapitlet 13 §
andra stycket lag (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension.
– Till Skatteverket lämnas kontrolluppgift för utgiven arbetslöshetsersättning
och ränteutgifter, se 15 kap. 2 § skatteförfarandelag (2011:1244), SFL.
– SAAK är enligt bidragsbrottslagen skyldig att anmäla misstänkt bidragsbrott
till Polismyndigheten eller Åklagarmyndigheten.
– Inspektionen för arbetslöshetsförsäkring, IAF, kan vid granskningar och
klagomål begära att SAAK lämnar ut uppgifter i enskilda ärenden.
– Till förvaltningsrätterna, kammarrätterna och Högsta förvaltningsdomstolen
lämnar SAAK uppgifter angående ärenden som överklagats.
– Till Justitieombudsmannen vid klagomål på SAAK:s handläggning.
– Till Justitiekanslern vid klagomål och begäran om skadestånd grundat på
SAAK:s handläggning.
– Till Brottsförebyggande rådet för statistiska ändamål.
– Till Riksrevisionen vid dess granskningar.

Övrig överföring av personuppgifter
Utöver de uppgifter som SAAK lämnar ut på grund av en skyldighet i lag eller som är
nödvändiga för att betala ut arbetslöshetsersättning lämnar SAAK endast ut uppgifter när
medlem samtyckt. Till Swedbank lämnar SAAK uppgifter för att kunna betala ut
ersättning till medlem som sökt arbetslöshetsersättning. Till Trygghetsrådet,
Omställningsfonden och Trygghetsstiftelsen lämnas också uppgifter om medlems
ersättningsrätt.

Överföring till personuppgiftsbiträden
För att kunna bedriva verksamheten en effektiv administration av
arbetslöshetsförsäkringen behöver SAAK lämna ut insamlade personuppgifter till
samarbetspartners och leverantörer. Med dessa har SAAK upprättat personuppgiftsbiträdesavtal
i enlighet med förordningen. I personuppgiftsbiträdesavtalen
är det tydligt reglerat att personuppgifterna är konfidentiella och ska hanteras på ett
säkert sätt.

3.4 Erhållande av personuppgifter från andra
När det är nödvändigt för att SAAK att hämta in uppgifter och det finns stöd i lag så
hämtar SAAK in följande uppgifter:
– Uppgifter om registrering som arbetssökande, deltagande i program och
uppgift om etableringsersättning från Arbetsförmedlingen enligt 48a § ALF
och 20 § FALF.
– Uppgifter om ersättning eller annat stöd från Försäkringskassan enligt 48c §
ALF och 22 § FALF.
– SAAK sparar frågor från Försäkringskassan om tillfällig föräldrapenning för att
kontrollera om medlem i framtiden skulle söka ersättning för samma period.
– Uppgift om pension eller annan förmån från Pensionsmyndigheten enligt 48c
§ ALF och 22a § FALF.
– Uppgifter om sökt samt beviljat studiestöd från Centrala Studiestödsnämnden
(CSN) enligt 48c § ALF och 23 § FALF
– Om medlem avslutar sitt medlemskap i en annan a-kassa för att gå med i
SAAK så hämtas vissa uppgifter från medlemmens tidigare a-kassa i enlighet
med 48e § ALF och 25a § FALF.
– Migrationsverket, Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten, Skatteverket,
Kronofogdemyndigheten, Centrala studiestödsnämnden och
Arbetsförmedlingen är enligt lag (2008:206) skyldiga att meddela SAAK om
de tror att en ekonomisk förmån har beslutats eller betalats ut felaktigt eller
med ett för högt belopp.
– Om medlem ansöker om att söka arbete i en annan EU-stat fattar
Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) beslut i frågan, vilket sedan
överförs till SAAK. Om medlem sedan söker ersättning från ett annat EU-land
kommer SAAK att få uppgift om medlemmens anmälan av
arbetsförmedlingsmyndigheten i det aktuella EU-landet.
– Kronofogdemyndigheten kan lämna uppgifter till SAAK om eventuella
betalningsförelägganden, utmätningar eller skuldsaneringar. Det är uppgifter
som SAAK använder för att kunna hantera sina fordringar enligt god
inkassosed.
– Arbetsgivare utfärdar arbetsgivarintyg med stöd av 47 § ALF.

3.5 Hur länge sparas uppgifterna?
SAAK sparar personuppgifter så länge det är nödvändigt för ändamålet med
behandlingen av uppgifterna. När uppgifterna inte längre behövs ska de gallras.
Uppgifterna får dock bevaras för historiska, statistiska eller vetenskapliga ändamål.
Gallringstider för allmänna handlingar i SAAK:s register framgår av den
myndighetsspecifika föreskriften, RA-MS 2010:70. Vissa uppgifter, som regleras i
föreskriftens 3 §, ska bevaras för eftervärlden.

4. Rättigheter gällande insamlade personuppgifter
4.1 Information
SAAK ska vid insamling av personuppgifter, och när medlem begär det, informera om
behandlingen av personuppgifter. SAAK är även skyldig att informera berörd medlem vid
eventuella säkerhetsincidenter gällande dennes personuppgifter, i enlighet med
förordningen.

4.2 Registerutdrag
SAAK ska på begäran från medlem lämna ut registerutdrag där det framgår vilka
personuppgifter som SAAK behandlar, och hur behandlingen genomförs.

4.3 Rättelse
SAAK ska så snabbt som möjligt rätta felaktiga eller ofullständiga personuppgifter.

4.4 Begränsning
SAAK ska på begäran av medlem begränsa behandlingen av alla eller vissa av
personuppgifterna genom att markera hur och när dessa får användas. I de fall
begränsningen innebär att SAAK inte kan uppfylla rättsliga förpliktelser eller utföra
myndighetsutövning, kommer SAAK inte begränsa behandlingen, samt informera
medlem om detta.

4.5 Radering
SAAK ska på begäran av medlem radera alla eller vissa av dennes behandlade
personuppgifter. I de fall radering innebär att SAAK inte kan uppfylla rättsliga förpliktelser
eller utföra myndighetsutövning, kommer SAAK inte att radera personuppgifterna, samt
informera medlem om detta.

4.6 Dataportabilitet
Medlem har rätt att få ut sina behandlade personuppgifter i ett strukturerat, allmänt
använt och maskinläsbart format och har rätt att överföra dessa uppgifter till en annan
personuppgiftsansvarig.

4.7 Klagomål
Medlem som anser att SAAK:s behandling av personuppgifter bryter mot förordningen
har rätt att lämna in klagomål till Datainspektionen.

5. Sammanfattning av ändamål och laglig grund för behandlingen av
personuppgifter

5.1 Rätten att behandla personuppgifter
SAAK behandlar personuppgifter i enlighet med förordningens krav. SAAK är skyldigt att
redogöra för ändamålet för behandlingen av personuppgifter, den lagliga grunden för
behandlingen, vilka kategorier av personuppgifter som behandlas, samt lagringstiden för
personuppgifterna.

5.2 Behandling av medlems personuppgifter
Ändamål
Administration av Arbetslöshetsförsäkringen.
Utbetalning av arbetslöshetsersättning.

Laglig grund
Myndighetsutövning

Kategori av personuppgifter som kan komma att sparas
Namn, personnummer, adress, e-postadress, telefon, barns födelsedatum,
logginformation, användar-id, kontonummer, anställningar, inkomstuppgifter, studier,
hälsotillstånd.

Kategori av mottagare som personuppgift kan lämnas ut till
Andra a-kassor och myndigheter.
Personuppgiftsbiträden

Lagringstid
SAAK behandlar personuppgifterna så länge det behövs för ovan angivna ändamål
under tiden medlemskapet varar. Efter avslutat medlemskap behålls uppgifterna så länge
det är nödvändigt för att uppfylla rättsliga förpliktelser fastslagna i lag.

5.3 Behandling av anställdas personuppgifter
Ändamål
Hantering av anställningsförhållandet, bokföring, redovisning, samt att fullgöra
arbetsrättsliga skyldigheter.

Laglig grund
För att fullgöra anställningsavtal.
Rättslig förpliktelse gällande bokföring, redovisning och arbetsrättsliga skyldigheter.
Nödvändigt för att skydda personliga intressen.

Kategori av personuppgifter
Namn, personnummer, adress, e-postadress, telefon, kontonummer, användar-id, samt
nära anhörigas namn, adress, e-postadress och telefon.

Lagringstid
SAAK behandlar personuppgifterna så länge anställningen varar och därefter så
länge personuppgifterna måste sparas på grund av rättsliga förpliktelser.

6. Ändring av personuppgiftspolicyn
SAAK äger rätt att närsomhelst ändra denna personuppgiftspolicy. Vid ändring ska
medlemmar informeras om ändringen och innebörden av nya, borttagna eller förändrade
regler.