Bli Medlem i SAAK

Kort om SAAK

Sveriges Arbetares Centralorganisation (SAC) organiserar arbetare och tjänstemän från alla slags yrken och branscher, vilket innebär att vår a-kassa rymmer hela denna bredd bland sina knappt 6 000 medlemmar. På det sättet är vår kassa närmast unik i a-kassevärlden, vilket bl a medför att våra anställda är ovanligt mångkunniga och vana vid alla de olika slags frågor som kan uppstå i samband med arbetslöshet.

Om SAAK

Sveriges Arbetares Centralorganisation (SAC) organiserar arbetare och tjänstemän från alla slags yrken och branscher, vilket innebär att vår a-kassa rymmer hela denna bredd bland sina knappt 6 000 medlemmar. På det sättet är vår kassa närmast unik i a-kassevärlden, vilket bl a medför att våra anställda är ovanligt mångkunniga och vana vid alla de olika slags frågor som kan uppstå i samband med arbetslöshet.

SAAKs kontor ligger i Stockholm.

A-kassans stämma är högsta beslutande organ, som sammanträder en gång per år. De nio ombuden, som fattar besluten på stämman, är från hela landet och direktväljs av medlemmarna. Stämman fastslår bl a budgeten och hur hög medlemsavgiften ska vara. Den väljer också kassans styrelse och godtar eller avslår inkomna motioner.

Styrelsen träffas ungefär en gång i månaden i Stockholm och beslutar om den löpande verksamheten. De fyra ledamöterna som stämman utser kommer för närvarande från Göteborg och Stockholm. Suppleanterna kommer från Hedemora och Stockholm. Den femte styrelseledamoten utses av IAF, a-kassornas tillsynsmyndighet.

Om Arbetslöshetsförsäkringen

Arbetslöshetsförsäkringen kompenserar för viss del av inkomstbortfallet vid arbetslöshet. Arbetslöshetsförsäkringen består av två delar; en grundförsäkring och en frivillig inkomstrelaterad försäkring.

Ersättning från grundförsäkringen betalas ut med högst 365 kronor per dag. Detta grundbelopp betalas ut till den som inte är medlem i någon arbetslöshetskassa eller som inte varit medlem i 12 månader, men som uppfyller ett arbetsvillkor. Grundbeloppet kan betalas ut tidigast från och med den dag sökande fyller 20 år.

Nyheter

Hämta Blanketter

Blanketterna nedan är i pdf-format. För att öppna och skriva ut dem behöver du Adobe Reader som är gratis och kan hämtas här.

Ansökan om medlemskap (pdf, 37kb)

Medgivande för autogiro (pdf, 40kb)
Om du vill att SAAK skall dra avgiften från ditt konto varje månad fyller du i denna blankett och skickar till SAAK.

Begäran om utträde (pdf, 96kb)
Den som vill utträda ur a-kassan, t ex vid övergång till annan kassa eller vid förtidspension, måste göra detta skriftligen. Den här blanketten kan fyllas i på skärmen, men måste skrivas ut och undertecknas innan den skickas in till kassan.

Arbetsgivarintyg
Som underlag vid prövning av rätt till arbetslöshetsersättning används blanketten arbetsgivarintyg. Av intyget framgår arbetsförhållanden och övriga uppgifter som behövs för att bedöma din rätt till ersättning. Intyget ska fyllas i av din arbetsgivare. Om både du och din arbetsgivare har e-legitimation kan intyget fyllas i och sändas elektroniskt till kassan. I annat fall kan arbetsgivaren fylla i intyget och skriva ut det. Intyget ska vara i original.

Under en period av 6 månader kommer Softronic sköta Supporten för samtliga a-kassor, medlemmar och arbetsgivare. Supporten hanterar både verksamhets- och teknikfrågor. Öppettider 08.00-18.00 helgfria vardagar. Telefonnummer till Supporten är 08-519 096 44.

Komplettering till arbetsgivarintyg (pdf, 50kb)
Kompletteringen finns även på blanketten Arbetsgivarintyg (som sidan 3). Blanketten används endast i särskilda fall. Se anvisningar i huvudblanketten, Arbetsgivarintyg (sid 1-2).

Anmälan om arbetslöshet (pdf, 356kb)
På anmälan redogör du för och intygar din personliga situation. Kom ihåg att fylla i samtliga punkter, annars tvingas vi skicka tillbaka den för komplettering. Glöm inte att anmäla dig på Arbetsförmedlingen (AF). Blanketten finns också på AF.

Intyg om studier (pdf, 164kb)
Ifylles av dig som har studerat inom en tolvmånadersperiod omedelbart före arbetslöshetens inträde.

Ansökan om att få studera under arbetslösheten (pdf, 188kb)
Ifylles av dig som vill ansöka om att studera på deltid med bibehållen a-kassa. Blanketten skall inkomma till kassan innan studierna påbörjas.

Uppsägning på egen begäran (pdf, 294kb)
Ifylles av dig som slutat en anställning på egen begäran eller tackat nej till fortsatt anställning. Med detta avses även arbetsmarknadspolitiska program.

Arbetsintyg för företagare (pdf, 750kb)
Ifylles av dig som bedriver/har bedrivit egen verksamhet.

Mina Sidor

VIKTIGT OM BANKID
BankID har uppdaterats och det gör att vi har eller kan få problem med att logga in. Om ditt BankID inte fungerar bör du hämta en ny version av BankID Säkerhetsprogram på install.bankid.com. Har du fortfarande problem kan du få hjälp på BankIDs webplats.

TEKNISKA KRAV
Mina sidor fungerar med följande webbläsare:

Internet Explorer 7-11
Google Chrome 10+
Firefox 4+
Safari 5+
Andra fabrikat och versioner än de ovan nämnda webbläsarna kan fungera, till exempel Mozilla och Opera, men dessa har inte utvärderats uttryckligen, och vi kan därför inte garantera att de fungerar korrekt.

Rekommenderad skärmupplösning
Mina sidor rekommenderar 1024x768 som minsta skärmupplösning. Högre skärmupplösningar fungerar också bra. Lägre skärmupplösningar kan dock få följderna att saker och ting inte får plats på skärmen, och således blir förskjutna i höjd-och sidled.

Om Popup-fönster
Kontrollera att popup-fönster är tillåtna i din webbläsare. Vissa tjänster i Mina sidor t ex Skriv ut och sedan spara dokument kräver att du tillåter popup-fönster. Använd följande inställningar för att tillåta popup-fönster:

Internet Explorer
1. Verktyg
2. Internetalternativ
3. Inställningar för flikar
4. Aktivering av popup-fönster.

Om du vill tillåta popup-fönster bara på vissa sidor ska du välja Inställningar där du kommer åt inställningarna för blockering av popup-fönster. Där kan du fastställa de sidor för vilka du tillåter popup-fönster.

Firefox
1. Välj Verktyg -> Inställningar
2. Välj fliken Innehåll
3. Välj Blockera popup-fönster (Block pop-up windows) under sessionen

Safari
1. Öppna Safari-menyn och klicka på Inställningar
2. Klicka på fliken Säkerhet
3. Inaktivera Blockera popup-fönster under rubriken Webbinnehåll

Google Chrome
1.Inställningar
2. Visa avancerade inställningar
3. Innehållsinställningar
4. Välj Tillåt alla webbplatser att visa popup-fönster.

VANLIGA FRÅGOR

Fungerar Mina sidor med Linux och Unix?
Ja, tillsammans med någon av ovan nämnda webbläsare.

Fungerar Mina sidor med Opera?
Mina sidor stödjer ovan nämnda webbläsare. Andra fabrikat och versioner kan fungera, som till exempel Mozilla och Opera, men dessa har inte utvärderats uttryckligen, och vi kan därför inte garantera att de fungerar korrekt.

Används Cookies?
Ja, temporära cookies (s.k. sessionscookies) används av Mina sidor, och webbläsaren måste vara inställd att acceptera cookies för att Mina sidor skall fungera korrekt. Mina sidor sparar ingen personlig information via cookies. Läs mer under rubriken Om Cookies.

Behövs Java?
Nej, Java används inte.

Är Javascript nödvändigt?
Ja, Javascript är nödvändigt för många av Mina sidors funktioner. Lär mer under rubriken Om Javascript.

Jag har gått ifrån min dator en längre tid, och när jag har återvänt, säger Mina sidor att jag har blivit utloggad. Vad har hänt?
Av säkerhetsskäl loggas du ut ur Mina sidor efter 20 minuters inaktivitet. Efter en tids inaktivitet, kommer Mina sidor att fråga om du vill fortsätta vara inloggad eller om du vill bli utloggad. Vid uteblivet svar, när 20 minuter av inaktivitet har fortlöpt, kommer Mina sidor att logga ut dig automatiskt.